EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร)

       0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์)

       0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

       0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา)

โทรสาร. 0 2590 1940 

 

 

 

 logo03

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.