EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player
1 ศูนย์แพทยฯ รพ.กาฬสินธุ์
2 ศูนย์แพทยฯ รพ.ขอนแก่น
3 ศูนย์แพทยฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
4 ศูนย์แพทยฯ รพ.ชลบุรี
5 ศูนย์แพทยฯ รพ.ชัยภูมิ
6 ศูนย์แพทยฯ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
7 ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
8 ศูนย์แพทยฯ รพ.ตรัง
9 ศูนย์แพทยฯ รพ.นครพิงค์
10 ศูนย์แพทยฯ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
11 ศูนย์แพทยฯ รพ.บุรีรัมย์
12 ศูนย์แพทยฯ รพ.ปัตตานี
13 ศูนย์แพทยฯ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
14 ศูนย์แพทยฯ รพ.พะเยา
15 ศูนย์แพทยฯ รพ.พิจิตร
16 ศูนย์แพทยฯ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
17 ศูนย์แพทยฯ รพ.พุทธโสธร
18 ศูนย์แพทยฯ รพ.แพร่
19 ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา
20 ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
21 ศูนย์แพทยฯ รพ.มหาสารคราม
22 ศูนย์แพทยฯ รพ.ยะลา
23 ศูนย์แพทยฯ รพ.ร้อยเอ็ด
24 ศูนย์แพทยฯ รพ.ราชบุรี
25 ศูนย์แพทยฯ รพ.ลำปาง
26 ศูนย์แพทยฯ รพ.วชิระภูเก็ต
27 ศูนย์แพทยฯ รพ.ศรีสะเกษ
28 ศูนย์แพทยฯ รพ.สงขลา
29 ศูนย์แพทยฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
30 ศูนย์แพทยฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
31 ศูนย์แพทยฯ รพ.สระบุรี
32 ศูนย์แพทยฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
33 ศูนย์แพทยฯ รพ.สุราษฎร์ธานี
34 ศูนย์แพทยฯ รพ.สุรินทร์
35 ศูนย์แพทยฯ รพ.หาดใหญ่
36 ศูนย์แพทยฯ รพ.อุดรธานี
37 ศูนย์แพทยฯ รพ.อุุตรดิตถ์

 

 logo03

 

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.