EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 พ.ย. 61

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) - 7 เมษายน 2560

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2560 - 25 พย 59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 - 11 พ.ย. 59

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559 - 28 ต.ค. 59

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 - ปรับปรุงสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 6 ชั้น 9 สป.

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสถานที่ วันที่ 29 กันยายน 2560

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.