EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) - 7 เมษายน 2560

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2560 - 25 พย 59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 - 11 พ.ย. 59

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2559 - 28 ต.ค. 59

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 - ปรับปรุงสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 6 ชั้น 9 สป.

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.