EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ข่าวและกิจกรรม

 • ข่าว ECME

  Essential Course for Medical Educator (ECME) รุ่นที่ 1

   

 • ข่าว TMED

  ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • กิจกรรมของ สบพช.

  กิจกรรมของ สบพช.

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 6 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0 2590 1975,0 2590 1807 โทรสาร.0 2590 197,

.