EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท นำโดย นายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เดินทางตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพูดคุยกับแพทย์เพิ่มพูนทักษา โดยมีแบบประเมินเป็นแนวทางในการสนทนา และพูดคุยกับผู้บริหาร อาจารย์แพทย์พี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเพิ่มพูนทักษะ โดยมีแบบประเมินและข้อมูลที่รวบรวมได้จากแพทย์เพิ่มพูนทักษาเป็นแนวทางในการสนทนา และให้ feedback แก่โรงพยาบาล และรับข้อเสนอแนะจากโรงพยาบาล

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.