EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

Essential Course for Medical Educator (ECME) : Curriculum Development and Evaluation (รุ่นที่ 4)

เมื่อวันที่ 13 -16 พฤศจิการยน 2559 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้จัดการอบรม Essential Course for Medical Educator (ECME) : Curriculum Development and Evaluation (รุ่นที่ 4) ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท จังหวัดตรัง ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวเปิดการอบรม และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เข้ารับการอบรม

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 6 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0 2590 1975,0 2590 1807 โทรสาร.0 2590 197,

.