EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

Essential Course for Medical Educator (ECME) : Curriculum Development and Evaluation (รุ่นที่ 4)

เมื่อวันที่ 13 -16 พฤศจิการยน 2559 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ได้จัดการอบรม Essential Course for Medical Educator (ECME) : Curriculum Development and Evaluation (รุ่นที่ 4) ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท จังหวัดตรัง ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวเปิดการอบรม และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เข้ารับการอบรม

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.