EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ตรวจเยี่ยมขอข้อมูลความคืบหน้าการใช้โรงพยาบาลห้วยยอด เป็นฐานร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์กับมหาวิทยาลัยสงขลา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน 2559 นายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และแพทย์หญิงสุวิมล ล้วนเส้ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง เดินทางตรวจเยี่ยโรงพยาบาลห้วยยอด เพื่อขอข้อมูลความคืบหน้าการใช้โรงพยาบาลห้วยยอด เป็นฐานร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์กับมหาวิทยาลัยสงขลา โดยมีหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และทีมให้การต้อนรับ

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.