EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมเพื่อพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุม การประชุมเพื่อพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง (Workplace based assessment) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นประธาน

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.