EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวเปิดประชุม และบรรยาย ร่วมกับนายแพทย์อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และนายสุกิจ ภู่รัก หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาแพทย์ โดยมีตัวแทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณะแพทย์ฯ จากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.