EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment Toolbox” Part II

เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment  Toolbox” Part II ณ ห้องประชุมยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) by CPIRD รุ่น ที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ และ นพ.รายิน อโรร่า เป็นผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.