EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Patient Safety Training for the Trainer Program” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานบริหารโครงการรร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Patient Safety Training for the Trainer Program” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมดอนเมือง โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สรพ. ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ นพ.รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์ในสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ Patient Safety Education สถาบันละ 2 ท่านรวมประมาณ 160 ท่าน

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.