EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ประชุมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแพทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแพทย์ ณ ห้องชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกรทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายแก่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.