EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ประชุมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแพทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแพทย์ ณ ห้องชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกรทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายแก่ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.