EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 17

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2559 แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2559โดยมี บัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษา เข้ารับสัมฤทธิ์บัตร จำนวนทั้งสิ้น 952 คน จากสถาบันการศึกษา 34 แห่ง

           ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการกระจายแพทย์ที่ไม่สมดุลในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมมือในโครงการผลิตแพทย์แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อเติมเต็มในระบบบริการสุขภาพของไทย นำไปสู่ความเสมอภาคการบริการทางสังคม  นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ คัดเลือกเด็กนักเรียนจากพื้นที่ชนบท รับทุนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียนแพทย์เป็นเวลา 6 ปี  การเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจำนวน 14 แห่ง ส่วนชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 34 แห่ง ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังสำเร็จการศึกษามีสัญญาผูกพันให้กลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่อย่างน้อย 3 ปีหรือ 12 ปี

           กระทรวงสาธารณสุขได้รองรับการขาดแคลนแพทย์ของประเทศใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561 – 2570) โดยมีนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ดำเนินการประสานงานกับศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลครอบคลุม 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ทำหน้าที่ผลิตแพทย์รองรับขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการรับนักศึกษา จำนวน 20 รุ่น จำนวน 13,357 คน มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว  16 รุ่น จำนวน 6,877 คน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 17 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 952 คน จากสถาบันการศึกษา  34  แห่ง  ซึ่งบัณฑิตจะกลับไปปฏิบัติงานในภูมิภาคต่างๆ  ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 98 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 332 คน ภาคกลางจำนวน 199 คน ภาคตะวันออกจำนวน 109 คน ภาคตะวันตกจำนวน 33 คน และภาคใต้จำนวน 181 คน  ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อรองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

           ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ มีการใช้ทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว คิวรอรักษาไม่นาน  ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์ในสังกัดจำนวน 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คือในพ.ศ. 2566 จะทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.