EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกล่าวเปิดงาน และการบรรยายจาก

นายแพทย์ชัชวาล สมพีรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

และแบ่งกลุ่มทำ Work shop อภิปรายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการดำเนินงานแพทย์พี่เลี้ยงในปี 2561

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.