EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป
ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2562
ประชาสัมพันธ์เปิดใช้งานระบบ Gnews Ticket
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 2562 โรงพยาบาลชลบุรี
ผลการคัดเลือกบทคัดย่องานวัจัย CPIRD 2018
นิยาม ของ งานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2562
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ(คุณสมบัติแพทย์ และสาขา) รับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.