EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ
ส่งผลงานวิชาการในงาน CPIRD 2017
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 16 - CPIRD 2017 @ Chonburi
ประกาศ(คุณสมบัติแพทย์ และสาขา) รับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้ารับศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการผลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based)
การประชุมวิชาการแพทยศาตรศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑
เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Medical Education Supporter รุ่น 2 (MES 2)
มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ป่วยในงานประจำครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
การประชุมวิชาการ Menopause Academic Conference 2017
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มกราคม 2560
button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.