EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2

ผลการคัดเลือกแพทย์ โควตา รพช.

ผลการคัดเลือกแพทย์ โควตา ศสม.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปีการศึกษา 2560

**เปิดรับสมัครรอบ 2 วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2560

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

 

>>แจ้งสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์<<

เขต 6

วันที่ 22 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ขต 12  

วันที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร.คุณวรรณ 089-2943-308 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1

ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกแพทย์ โควตา รพช.

ผลการคัดเลือกแพทย์ โควตา ศสม.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.