EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Medical Education Supporter รุ่น 2 (MES 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

 

   ด้วยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Medical Education Supporter (MES) จึงเห็นควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทุกแห่ง ได้มีการพัฒนาศักยภาพให้สอดรับกับการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Medical Education Supporter รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านแนวทางการสมัคร (กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงทะเบียน)

ลงทะเบียน

 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.