EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Medical Education Supporter รุ่น 2 (MES 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

 

   ด้วยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Medical Education Supporter (MES) จึงเห็นควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทุกแห่ง ได้มีการพัฒนาศักยภาพให้สอดรับกับการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน Medical Education Supporter รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านแนวทางการสมัคร (กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงทะเบียน)

ลงทะเบียน

 

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.