EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นั้น

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2590 1975 (กลุ่มบริหาร), 0 2590 1979 (กลุ่มยุทธศาสตร์), 0 2590 1980 (กลุ่มแพทย์ประจำบ้าน/พัฒนาบุคลากร)

0 2590 1807 (กลุ่มกิจการนักศึกษา) โทรสาร. 0 2590 1940

.