EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นั้น

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.