EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมวิชาการ Menopause Academic Conference 2017

เนื่องดวย สมาคมวัยหมดระดูแหงประเทศไทย รวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัด ประชุมวิชาการ Menopause Academic Conference 2017 (MAC2017) Theme : Essential Menopause ระหวางวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม ใหแก สูตินรีแพทย, แพทย, พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยทั่วประเทศ การประชุมวิชาการประจําป Menopause Academic Conference ไดจัดมานานติดตอกัน ถึง 12 ป สําหรับการจัดประชุมในป 2560 นี้ นับเปนครั้งที่ 12 ซึ่งเปนการเริ่มทศวรรษใหมของ MAC คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน เจาภาพจัดการประชุมฯ

ในการนี้ ทางสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการประชุมฯ จึงใครขอเชิญสูตินรีแพทย แพทย พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยที่สนใจ เขารวมประชุมวิชาการดังกลาว โดยสามารถ เบิกคาใชจายไดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และไมถือเปนวันลา แพทยผูเขารวมประชุมจะไดรับ คะแนนการศึกษาตอเนื่อง (CME) จํานวน 16.5 หนวยกิต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในแผนพับ ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ (เอกสารแนบ)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.