www.cpird.in.th

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563


เรียน ผอ.ศศค.และ จนท. ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

งานพัฒนาอาจารย์แพทย์ สบพช. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ขอให้ผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พิจารณาคัดเลือกอาจารย์แพทย์ จำนวน ๑ ท่าน ที่มีความสนใจด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถพูด ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีเวลาในการเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/Lfsc6Q2JcfqTfXec6 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563 และภายหลังจากการสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครทำหนังสือแจ้งความจำนงผ่านต้นสังกัดและส่งเอกสารมายังสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

** โดยจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทาง www.cpird.in.th **

รายละเอียดอยู่ในหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้คะ

วันที่ประกาศข่าว : 10 เม.ย. 2563      ผู้ดูแลระบบ