www.cpird.in.th

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ


** หลักการและเหตุผล **

ปัจจุบันพบว่า บัณฑิตแพทย์สอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เข้าปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข

มีจำนวนมากกว่า 100 คนในแต่ละปี และมีจำนวนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาด้านวิชาการ

เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพสาหรับแพทย์กลุ่มนี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา

รูปแบบ จัดการสอน โดยใช้ Google Classroom / Google Meet ของทุกจันทร์-ศุกร์  ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น.

ตารางเรียน

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 5)   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 5)
อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์​แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์   อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์อุกฤษฏ์ คุณาธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0814446648   เบอร์โทรศัพท์ 0814214777
E-mail rossukon.kh@cpird.in.th​   E-mail ukris.gu@cpird.in.th
หัวข้อที่จะสอน Red​ eye, blur visio   หัวข้อที่จะสอน ติวnl2ortho
ประเภทวิชาที่จะสอน จักษุ   ประเภทวิชาที่จะสอน ออร์โธปิดิกส์
วิธีการสอน สอนสด (synchronous)   วิธีการสอน สอนสด (synchronous)
ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/2dad3be9-1902-4b8a-814b-8aed414d624a   ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/2150a612-80c7-4de0-9a41-a02cd6c5616c
         
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 5)   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 5)
อาจารย์ผู้สอน แพทย์หญิงสุกัญญา รักษ์ขจีกุล   อาจารย์ผู้สอน แพทย์หญิงนงลักษณ บุตรดี
เบอร์โทรศัพท์ 0910288329   เบอร์โทรศัพท์ 0817073693
E-mail sukanya.ra@cpird.in.th   E-mail Nonglak.bu@cpird.in.th
หัวข้อที่จะสอน โรคทางจิตเวชที่ควรรู้   หัวข้อที่จะสอน ตะลุยโจทย์ต่อมไร้ท่อ  NL2 
ประเภทวิชาที่จะสอน จิตเวชศาสตร์   ประเภทวิชาที่จะสอน อายุรศาสตร์
วิธีการสอน สอนสด (synchronous)   วิธีการสอน สอนสด (synchronous)
ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/d97728ee-c539-44a3-8fea-b6936ff0c870   ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/6da9ad27-029d-4f17-b660-9520633cc626
         
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 5)   วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 6)
อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์อธิคม สงวนตระกูล   อาจารย์ผู้สอน แพทย์หญิงนวรัตน์ จงเจษฎ์
เบอร์โทรศัพท์ 0879614765   เบอร์โทรศัพท์ 0899671106
E-mail atikom.sa@cpird.in.th   E-mail Nawarat102@cpird.in.th
หัวข้อที่จะสอน อายุรกรรม   หัวข้อที่จะสอน Pediatric Nephrology
ประเภทวิชาที่จะสอน อายุรศาสตร์   ประเภทวิชาที่จะสอน กุมารเวชศาสตร์
วิธีการสอน สอนสด (synchronous)   วิธีการสอน สอนสด (synchronous)
ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/fc3dc19e-7649-48fc-be07-d465d27cccb6   ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/4ab23866-e05f-4a3d-b22a-0e498c501c01
         
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 6)   วันที่ 24 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 6)
อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี   อาจารย์ผู้สอน ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 0918536339   เบอร์โทรศัพท์ 0867751512
E-mail sorawit.bo@cpird.in.th   E-mail inthipornk@cpird.in.th
หัวข้อที่จะสอน เวชศาสตร์ครอบครัว สถิติ   หัวข้อที่จะสอน วิสัญญี
ประเภทวิชาที่จะสอน เวชศาสตร์ครอบครัว   ประเภทวิชาที่จะสอน วิสัญยีวิทยา
วิธีการสอน สอนสด (synchronous)   วิธีการสอน สอนสด (synchronous)
ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/552342f4-574d-4586-ad25-8dcfadaa5275   ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/3759beef-fe3d-471c-8fff-38bba8b070df
         
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 6)   วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 6)
อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์ศุภณัฐ ศิริกุลชยานนท์   อาจารย์ผู้สอน แพทย์หญิงเบญจมาส มั่นอยู่
เบอร์โทรศัพท์ 0819119541   เบอร์โทรศัพท์ 0815967177
E-mail zupanat@cpird.in.th   E-mail aor_benja@cpird.in.th
หัวข้อที่จะสอน All you need to know in Urology   หัวข้อที่จะสอน ข้อสอบสูตินรีเวช
ประเภทวิชาที่จะสอน Urology   ประเภทวิชาที่จะสอน สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
วิธีการสอน สอนสด (synchronous)   วิธีการสอน สอนสด (synchronous)
ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/7c0a4589-31ba-41c7-bbbe-4b61ed3033ac   ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/f555df5e-73f8-461b-afae-70ea9e22e96e
         
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 7)   วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ECME รุ่น 7)
อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์อดิศักดิ์ แทนปั้น   อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์อดิศร  จงหมื่นไวย์
เบอร์โทรศัพท์ 061514654   เบอร์โทรศัพท์ 0866228084
E-mail totae1987@cpird.in.th   E-mail Adisorn.ch@cpird.in.th
หัวข้อที่จะสอน Neurology    หัวข้อที่จะสอน เฉลยตัวอย่างข้อสอบออร์โธ
ประเภทวิชาที่จะสอน อายุรศาสตร์   ประเภทวิชาที่จะสอน ออร์โธปิดิกส์
วิธีการสอน Clip video (asynchronous)   วิธีการสอน สอนสด (synchronous)
ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/1775824f-13c1-46c1-9e6a-52b6a9241406   ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/ac209f09-4abc-4d13-8d71-1ec98532d928
         
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ECME รุ่น 7)   วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (ECME รุ่น 7)
อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์สุขสันต์ คำนวณศิลป์   อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์อธิคม ใจกล้า
เบอร์โทรศัพท์ 0874183436   เบอร์โทรศัพท์ 0851399366
E-mail Suksankum@cpird.in.th   E-mail atikomjaikla@cpird.in.th
หัวข้อที่จะสอน Emergency medicine clip   หัวข้อที่จะสอน ติวนิติเวช เด็กๆ NL2 (ฉบับสรุปมาก-mem น้อย) 
ประเภทวิชาที่จะสอน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   ประเภทวิชาที่จะสอน นิติเวชศาสตร์/พยาธิวิทยา
วิธีการสอน Clip video (asynchronous)   วิธีการสอน Clip video (asynchronous)
ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/409417be-afb8-4e5a-82fd-f4c220d61a9d   ห้องเรียน https://stream.meet.google.com/stream/cb28a26d-92e5-4da8-b27e-fe8516516493
         
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ECME รุ่น 7)      
อาจารย์ผู้สอน นายแพทย์ณัฐพล  สัตย์ซื่อ      
เบอร์โทรศัพท์ 0812667536      
E-mail Pum-kps@cpird.in.th      
หัวข้อที่จะสอน Toxico       
ประเภทวิชาที่จะสอน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน      
วิธีการสอน สอนสด (synchronous)      
ห้องเรียน  -      

**หมายเหตุ แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยการลงทะเบียนผ่านลิงก์

Link ลงทะเบียน https://moph.cc/wL0O_8Lx2

Link เข้า Google Classroom https://classroom.google.com/u/2/c/MTM0NjIzODY4MjY3
วันที่ประกาศข่าว : 05 มิ.ย. 2563 -