www.cpird.in.th

ชี้แจงการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2564


       ตามที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2564 เพื่อทำหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานสาขาอายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ นรีเวชวิทยา กุมารเวช และออร์โธปิดิกส์ ขอเรียนชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
วันที่ประกาศข่าว : 02 ต.ค. 2563      ผู้ดูแลระบบ