www.cpird.in.th

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กับมหาวิทยาลัยมหิดล


 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เห็นชอบอนุมัติ ในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มจากระบบปกติ

โดยมี 2 เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการคือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีละ 112 คน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับ โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปีละ 32 คน
 

 

วันที่ประกาศข่าว : 17 พ.ค. 2562      ผู้ดูแลระบบ