www.cpird.in.th

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดจ้างจัดทำฐานข้อมูลแพทย์ทั้งระบบ (แพทยสภา) และฐานข้อมูลนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (iCPIRD) จำนวน 1 งาน