www.cpird.in.th

แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก


> กำหนดการจัดสรรแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบ พ.ศ.2565

> การจัดสรรโควตาสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2565

ลงทะเบียน แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก (**หมายเหตุ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. และปิดระบบลงทะเบียน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น.)

การเลือกสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2565 (**หมายเหตุ ระบบจะเปิดทำการเลือกพื้นที่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 - 15.30 น.)

ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับหนังสือส่งตัว แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2565

> ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

 

 

 

วันที่ประกาศข่าว : 07 เม.ย. 2565 -