www.cpird.in.th

ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) 2