www.cpird.in.th

ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2561


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

(ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิกที่นี่)

  • เกณฑ์คัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิกที่นี่)
  • รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (คลิกที่นี่)

          1.ประเภททุนศึกษาต่อ ป. โท โท เอก ณ ต่างประเทศ ( ทุน กพ. )

                    ประกาศ ปี 2561 ครั้งที่ 1   (ตัวอย่าง)

                    ประกาศ ปี 2561 ครั้งที่ 2   (คลิ๊กที่นี่)        

                   1.  หนังสืออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด

                   2.  ใบสมัครคัดเลือกทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ  ชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาอาจารย์) (คลิกที่นี่)

                   3.  แบบฟอร์ม สำนักงาน ก.พ. 5 (คลิกที่นี่)

                   4.  โครงการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แผนงาน/โครงการที่จะนำผลการอบรมกลับมาประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างละเอียดและชัดเจน โดยเรื่องที่จะศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น เป็นหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมกับการสอนนักศึกษาแพทย์ (Undergraduate) (คลิกที่นี่)

                   5.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้รับทุน (คลิกที่นี่)

                   6.  ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

                   7.  ใบตอบรับจากสถาบันฝึกอบรม ต้องระบุระยะเวลา และตารางการฝึกอบรมตลอด  ระยะเวลาที่ขอไป


          2.ประเภททุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (เปิดรับสมัครแล้ว)

               2.1 ทุนระยะสั้น (ตั้งแต่ 3 เดือน ไม่เกิน 1 ปี)

               2.2 ทุนระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน ไม่เกิน 24 เดือน) 

                   1.  หนังสืออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด

                   2.  แบบฟอร์มการขอรับทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (คลิกที่นี่)

                   3.  โครงการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แผนงาน/โครงการที่จะนำผลการอบรม กลับมาประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างละเอียดและชัดเจน โดยเรื่องที่จะศึกษา หรือฝึกอบรมนั้น เป็นหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมกับการสอนนักศึกษาแพทย์ (Undergraduate) (คลิกที่นี่)

                   4.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้รับทุน (คลิกที่นี่)

                   5.  ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

                   6.  ใบตอบรับจากสถาบันฝึกอบรม ต้องระบุระยะเวลา และตารางการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาที่ขอไป


หมายเหตุ :

  1. ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ครบ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร มายังกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (เอกสารการสมัคร Download ได้ที่ https://goo.gl/RMhTuP)

          2. กรณีมีปัญหาสงสัยเอกสารการสมัคร ติดต่อได้ที่ :

             2.1 นางวรรณา มหาพล  E-mail W_mahapol@cpird.in.th โทร. 02 590 1943 

             2.2 นางสาวขนิษฐา สินสุนทร E-mail khanittha.s@cpird.in.th  โทร. 02 590 1980 โทรสาร 0 2560 1940

วันที่ประกาศข่าว : 21 ส.ค. 2562      ผู้ดูแลระบบ