www.cpird.in.th

ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 2562


 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

(ทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิกที่นี่)

  • เกณฑ์คัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิกที่นี่)
  • รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (คลิกที่นี่)

   1.ประเภททุนศึกษาต่อ ป. โท โท เอก ณ ต่างประเทศ ( ทุน กพ. )  (ไม่เปิดรับสมัคร)  


     2.ประเภททุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

        2.1 ทุนระยะยาว (ระยะเวลา 12 เดือน ไม่เกิน 24 เดือน) (ไม่เปิดรับสมัคร)

        2.2 ทุนระยะสั้น (ตั้งแต่ 3 เดือน ไม่เกิน 1 ปี)  (เปิดรับสมัครประจำปีงบประมาณ 2562 แล้ว)  

                   1.  หนังสืออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้นสังกัด 

                   2.  แบบฟอร์มการขอรับทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (คลิกที่นี่) 

                   3.  โครงการศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แผนงาน/โครงการที่จะนำผลการอบรม กลับมาประยุกต์ใช้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างละเอียด                          และชัดเจน โดยเรื่องที่จะศึกษา หรือฝึกอบรมนั้น เป็นหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมกับการสอนนักศึกษาแพทย์ (Undergraduate) (คลิกที่นี่) 

                   4.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้รับทุน (คลิกที่นี่) 

                   5.  ผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด 

                   6.  ใบตอบรับจากสถาบันฝึกอบรม ต้องระบุระยะเวลา และตารางการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาที่ขอไป 


 เอกสาร ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ก.พ. และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล 

หมายเหตุ : 

  1. ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัครให้ครบ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร มายังกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
      (เอกสารการสมัคร Download ได้ที่ https://goo.gl/ib6EMg) 

   2. กรณีมีปัญหาสงสัยเอกสารการสมัคร ติดต่อได้ที่ : 

             2.1 นางวรรณา มหาพล  E-mail W_mahapol@cpird.in.th โทร. 02 590 1943 

             2.2 นางสาวขนิษฐา สินสุนทร E-mail khanittha.s@cpird.in.th  โทร. 02 590 1980 โทรสาร 0 2560 1940

วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 2562      ผู้ดูแลระบบ