www.cpird.in.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

enlightened วิสัยทัศน์ (Vision) : องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

enlightened เป้าประสงค์ (Goal) : ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการบริหาร และผลิตแพทย์ เพื่อตอบสนองระบบสาธารณสุขไทย 

enlightened ค่านิยม องค์กร (Core value) : (MOPH) Mastery - Originality - People centered approach - Humility

enlightened พันธกิจ (Mission)

   1. กำหนดทิศทางและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตแพทย์แลพัฒนาแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

   2. จัดทำและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์กำลังคนด้านแพทย์เพื่อให้มีแพทย์เพียงพอต่อการจัดบริหารภูมิสุขภาคอย่างยั่งยืน

   3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิต

   4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังคนด้านแพทย์ของประเทศ

   5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 enlightened บทบาทหน้าที่ (Obligation)

     1. อำนวยการ บริหารจัดการ สนับสนุน แก้ไขปัญหาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของหน่วยงานราชการ ในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
     2. พัฒนาเครือข่ายผลิตแพทย์ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งส่วนของกิจการนิสิต หลักสูตร อาจารย์และ การประกันคุณภาพการศึกษา
     3. จัดสรรพื้นที่และร่วมกำหนดเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาแพทย์ให้กระจายในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างเหมาะสม 
     4. สนับสนุนและประสานการบริหารจัดการทรัพยากรทุกประเภทแก่เครือข่ายผลิตแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
     5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายผลิตแพทย์
     6. รวบรวมวิเคราะห์แผนคำของบประมาณของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง ๓๗ แห่ง เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของส่วนภูมิภาค 
     7. ประสานงานการถ่ายทอดนโยบายและการจัดสอนองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา แก่เครือข่ายผลิตแพทย์
     8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลิตแพทย์ ได้แก่ แพทยสภา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
     9. ประเมินบัณฑิตและประเมินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
     10. ร่วมจัดสรรแพทย์ประจำการใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามสัญญาการชดใช้ทุน และตามความขาดแคลนของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค
     11. จัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ตามความต้องการของ service plan
     12. ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แนวทางที่ 3 
     13. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อการผลิตและการคงอยู่ของแพทย์ในชนบท