www.cpird.in.th

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

 นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

ผู้อำนวยการ

นพ.นิคม มะลิทอง

รองผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์

รองผู้อำนวยการ

งานพัฒนากิจการนักศึกษา

พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ

งานพัฒนาอาจารย์แพทย์

นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์

รองผู้อำนวยการ

งานพัฒนาองค์กร

พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

งานแพทย์หลังปริญญา

นพ.ปริญญา ชำนาญ

รองผู้อำนวยการ

ด้านงานวิจัย

นายสุกิจ ภู่รัก

รองผู้อำนวยการ

ด้านบริหารยุทธศาสตร์

พญ.สุวิมล ล้วนเส้ง

รองผู้อำนวยการ

ด้านเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลย์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนาหลักสูตร

 

 


กลุ่มงานพัฒนาอาจารย์

นางวรรณา  มหาพล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอาจารย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา   สินสุนทร​

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพชรพร  หฤษฎ์นิธิพร

นักวิชาการศึกษา

นายเจษฎา   อำพันทอง

งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน


กลุ่มงานแพทย์หลังปริญญา

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์หลังปริญญา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางมุนินทร์รัตน์  โอวาสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

นายจิรายุ  บุญเรือน

งานจัดการงานทั่วไป


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางวิลาสินี   พลพาหะ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปวีณา  ปิงเมือง

นักวิชาการศึกษา

นายอนุชาติ  จิตต์เอื้อ

งานวิเคราะห์และติดตามแผนงบประมาณ 

นายนัฐกานต์  เคหาวิตร

งานคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญจิรา  พงศ์กัลยกร

งานวิเคราะห์และงานวิจัย

นางสาวจิรนันท์  จิตต์วิญญาน

งานวิเคราะห์และงานวิจัย

 


กลุ่มงานพัฒนากิจการนักศึกษา

นางเรวดี   โกมาสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววนัสนันท์ เรืองรักษ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนิษฐา  เทศทิม

งานสัญญาและค่าปรับ

นางสาวลภัสรดา  สุริศร

งานพัฒนานักศึกษาแพทย์


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสุกิจ ภู่รัก

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา  พูดเพราะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุวิมล   เขียวมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์

นักวิชาการพัสดุ

นางปริญญาวีร์  อุทัย

งานธุรการสารบรรณ

นางสาวดวงมณี  เพิกแย้ม

งานพัสดุครุภัณฑ์

นางสาวกนกวรรณ  ตันเยี่ยน

งานงบประมาณโครงการ CPIRD/ODOD

นายวรพงษ์  สุขสวัสดิ์

งานบริหารทั่วไป

 นางสาวจรีภรณ์ หวังประสพกลาง

งานบริหารทั่วไป (ก.พ.ร.)

นายถาวร  อาจฤทธิ์

พนักงานขับรถ