www.cpird.in.th

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์

ผู้อำนวยการ

 

พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

ด้านเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

 

นพ.อารยะ ไข่มุกด์

รองผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร

 

นพ.ปริญญา ชำนาญ

รองผู้อำนวยการ

ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย

 

พญ.ภัสรา มะลิทอง

  รองผู้อำนวยการ  

ด้านงานพัฒนานักศึกษาแพทย์

นายสุกิจ ภู่รัก

  รองผู้อำนวยการ  

ด้านบริหารทั่วไป


กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

นายสุกิจ ภู่รัก

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา  พูดเพราะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุวิมล   เขียวมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์

นักวิชาการพัสดุ

นางปริญญาวีร์  อุทัย

งานธุรการสารบรรณ

นางสาวดวงมณี  เพิกแย้ม

งานพัสดุครุภัณฑ์

นายวรพงษ์  สุขสวัสดิ์

งานบริหารทั่วไป

 นางสาวจรีภรณ์ หวังประสพกลาง

งานบริหารทั่วไป (ก.พ.ร.)

นางสาวจิรนันท์  จิตต์วิญญาน

งานบริหารทั่วไป

นางกฤษณา บุนทัน

งานแม่บ้าน


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน/งานวิจัย  

นางวิลาสินี   พลพาหะ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธัญจิรา  พงศ์กัลยกร

นักวิชาการศึกษา

นายอนุชาติ  จิตต์เอื้อ

นักวิชาการศึกษา 

 

นางสาวกนกวรรณ  ตันเยี่ยน

งานงบประมาณโครงการ CPIRD/ODOD

 


กลุ่มงานพัฒนาอาจารย์

นางวรรณา  มหาพล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอาจารย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา   สินสุนทร​

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพชรพร  หฤษฎ์นิธิพร

นักวิชาการศึกษา

 

นายเจษฎา   อำพันทอง

งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 


กลุ่มงานพัฒนากิจการนักศึกษา

นางเรวดี   โกมาสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววนัสนันท์ เรืองรักษ์

นักวิชาการศึกษา

นายภูมิศักดิ์ ภูมิลักษณ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวลภัสรดา  สุริศร

งานพัฒนานักศึกษาแพทย์


กลุ่มงานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

นายธฤติพัฒน์ จันหอมชนานันท์

หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางมุนินทร์รัตน์  โอวาสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

 

นายจิรายุ  บุญเรือน

งานจัดการงานทั่วไป
 

นางสาวพรรณิภา ไกยวงษ์ 

 งานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

 


 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัย

นายสรศักดิ์  ฮับซัน

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกนิษฐา  เทศทิม

งานวิเคราะห์ข้อมูลและงานวิจัย

 

นายนัฐกานต์  เคหาวิตร

งานคอมพิวเตอร์