www.cpird.in.th

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

 นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

ผู้อำนวยการ

 

พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลย์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

ด้านอำนวยการ

 

พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

ด้านเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

 

นพ.อารยะ ไข่มุกด์

รองผู้อำนวยการ

ด้านหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร

 

นพ.ปริญญา ชำนาญ

รองผู้อำนวยการ

ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย

 

 

พญ.สุวิมล ล้วนเส้ง 

  รองผู้อำนวยการ  

 ด้านงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

พญ.ภัสรา มะลิทอง

  รองผู้อำนวยการ  

ด้านงานพัฒนานักศึกษาแพทย์

นายสุกิจ ภู่รัก

  รองผู้อำนวยการ  

ด้านบริหารทั่วไป

 

 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

นายสุกิจ ภู่รัก

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา  พูดเพราะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุวิมล   เขียวมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์

นักวิชาการพัสดุ

นางปริญญาวีร์  อุทัย

งานธุรการสารบรรณ

นางสาวดวงมณี  เพิกแย้ม

งานพัสดุครุภัณฑ์

นางสาวกนกวรรณ  ตันเยี่ยน

งานงบประมาณโครงการ CPIRD/ODOD

นายวรพงษ์  สุขสวัสดิ์

งานบริหารทั่วไป

 นางสาวจรีภรณ์ หวังประสพกลาง

งานบริหารทั่วไป (ก.พ.ร.)

นางสาวจิรนันท์  จิตต์วิญญาน

งานวิเคราะห์และงานวิจัย

 

 

 


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน/งานวิจัย  

นางวิลาสินี   พลพาหะ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธัญจิรา  พงศ์กัลยกร

นักวิชาการศึกษา

นายอนุชาติ  จิตต์เอื้อ

นักวิชาการศึกษา 

 

นายนัฐกานต์  เคหาวิตร

งานคอมพิวเตอร์

นางสาวกนิษฐา  เทศทิม

งานวิเคราะห์และงานวิจัย

 


กลุ่มงานพัฒนาอาจารย์

นางวรรณา  มหาพล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอาจารย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา   สินสุนทร​

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพชรพร  หฤษฎ์นิธิพร

นักวิชาการศึกษา

นายเจษฎา   อำพันทอง

งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 


กลุ่มงานพัฒนากิจการนักศึกษา

นางเรวดี   โกมาสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววนัสนันท์ เรืองรักษ์

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวลภัสรดา  สุริศร

งานพัฒนานักศึกษาแพทย์

 


กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์หลังปริญญา

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางมุนินทร์รัตน์  โอวาสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

นายจิรายุ  บุญเรือน

งานจัดการงานทั่วไป