www.cpird.in.th

แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก


> ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

> รับหนังสือส่งตัว แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก ปี 2566

> สถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก (พื้นที่คงเหลือจากการเลือกในระบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

> แผนที่การเดินทางไปจับฉลากแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ รพ.ศรีธัญญา

> การเลือกสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566

> ประกาศการจัดสรรโควตาสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

> กำหนดการจัดสรรแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ. 2566

> หนังสือมอบอำนาจสำหรับใช้ดำเนินการจับสลากเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 07 เม.ย. 2565 -