www.cpird.in.th

แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก


> ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567

> ลิงก์เลือกสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567 (เปิดระบบวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยยึดเวลาตาม กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ)

> Dashboard แสดงการเลือกสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

> ประกาศการจัดสรรโควตาสถานที่ฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567

> กำหนดการจัดสรรแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ. 2567

> หนังสือมอบอำนาจการจับสลากจัดสรรสถาบันฝึกเพิ่มพูนทักษะสำหรับแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก

> แผนที่การเดินทางไปจับฉลากแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

วันที่ประกาศข่าว : 07 เม.ย. 2565 -