www.cpird.in.th

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์

ผู้อำนวยการ

 

พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ

ด้านเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

 

พญ.วาสนา หงา์กัน

รองผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร

 

นพ.ปริญญา ชำนาญ

รองผู้อำนวยการ

ด้านงานยุทธศาสตร์และงานวิจัย

 

พญ.ภัสรา มะลิทอง

  รองผู้อำนวยการ  

ด้านงานพัฒนานักศึกษาแพทย์

นายสุกิจ ภู่รัก

  รองผู้อำนวยการ  

ด้านบริหารทั่วไป

 

นพ.ชิษณุพงศ์  ตั้งอดุลย์รัตน์

  รองผู้อำนวยการ  

ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


งานบริหารทั่วไป  

นายสุกิจ ภู่รัก

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนิญญา   เขียวมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอนุชา  พูดเพราะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางมุนินทร์รัตน์  โอวาสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา สงวนหงษ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจุไรรัตน์ บุญสอาด

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวดวงมณี  เพิกแย้ม

งานพัสดุครุภัณฑ์

นางปริญญาวีร์  อุทัย

งานธุรการสารบรรณ

นางสาวสุกัญญา  จันดาพืช

งานบริหารทั่วไป

นางกฤษณา บุนทัน

งานแม่บ้าน

 

นายยุทธศักดิ์ ทิมา

งานขับรถยนต์


งานยุทธศาสตร์ แผนงานและวิจัย 

นางวิลาสินี   พลพาหะ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผนงานและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนุชาติ  จิตต์เอื้อ

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวธัญจิรา  พงศ์กัลยกร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิธร สืบวงศ์ดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวกนกวรรณ  ตันเยี่ยน

งานงบประมาณโครงการ CPIRD/ODOD

 

นางสาวสิราวรรณ  อุดมกิจทวี

งานผู้ช่วยนักวิจัย

 


งานพัฒนาอาจารย์แพทย์

นางวรรณา  มหาพล

หัวหน้างานพัฒนาอาจารย์แพทย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพชรพร  หฤษฎ์นิธิพร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวขนิษฐา   สินสุนทร​

นักวิชาการศึกษา

 

นายธิติธันย์  ช้างเขียว

งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 


งานพัฒนากิจการนักศึกษา

นายสรศักดิ์ ฮับซัน

หัวหน้างานพัฒนากิจการนักศึกษา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววนัสนันท์ เรืองรักษ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปฏิญญา นิระเคน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวทัชชา นวลเขียน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธิดารัตน์ มิ่งสมร

งานพัฒนานักศึกษาแพทย์

 

 


งานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

นางสาวปภัสสร ศรีพรหม

หัวหน้างานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพรรณิภา ไกยวงษ์ 

 งานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง

นางสาวกชนิภา ศาตะมาน

งานจัดการงานทั่วไป
 

 


 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัย

นายวรพงษ์ สุขสวัสดิ์

ปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

นายอภิสิทธิ์  ทองคำ

งานคอมพิวเตอร์