www.cpird.in.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
   

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. องค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
 2. องค์กรที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยม องค์กร (Core value)
(MOPH) Mastery - Originality - People centered approach - Humility

 

พันธกิจ (Mission)

 1. กําหนดทิศทางและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตแพทย์ และพัฒนาแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. จัดทำและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์กําลังคนด้านแพทย์เพื่อให้มีแพทย์ เพียงพอต่อการจัดบริหารภูมิสุขภาคอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิต
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัย กําลังคนด้านแพทย์ของประเทศ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บทบาทหน้าที่ (Obligation)

 1. อำนวยการ บริหารจัดการ สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของหน่วยงานราชการ ในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 2. พัฒนาเครือข่ายผลิตแพทย์ เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาแพทย์ หลักสูตรของอาจารย์ และการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
 3. ร่วมกําหนดเกณฑ์คัดเลือกและการจัดสรรพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์ พร้อมทั้งร่วมกระจายแพทย์ ให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างเหมาะสม
 4. สนับสนุนและประสานการบริหารจัดการทรัพยากรทุกประเภท แก่เครือข่าย ผลิตแพทย์ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายผลิตแพทย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
 6. รวบรวมและวิเคราะห์แผนคําของบประมาณของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 36 แห่ง เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของส่วนราชการ
 7. ถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา แก่เครือข่ายผลิตแพทย์
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการผลิตแพทย์ เช่น แพทยสภา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 9. ประเมินผลบัณฑิตแพทย์และประเมินผลการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการผลิตแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ
 10. ร่วมจัดสรรแพทย์ใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม สัญญาการชดใช้ทุน และสอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพ
 11. จัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับตามความต้องการของ service plan 12. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทย์ ปรับปรุง กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิทางการศึกษา นำไปสู่การคงอยู่ของแพทย์ในชนบทเพิ่มขึ้น