www.cpird.in.th

มติคณะ รมต.

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 วันที่ 7 มิถุนายน 2537 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย ดำเนินการโครงการ ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท


วันที่ 21 มีนาคม 2538 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการโครงการ จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 


วันที่ 9 กรกฎาคม 2539 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตแพทย์ของโครงการ จากเงินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป 


 วันที่ 14 มกราคม 2540 คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 
เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเงินหมวดอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ตามโครงการ จากเงิน 200,000 บาทต่อคนต่อปีเป็นเงิน300,000บาทต่อคนต่อปีและเห็นชอบให้นักศึกษาแพทย์ตามโครงการ เป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องออกไปปฏิบัติราชการในภูมิลำเนาเดิมหรือในส่วนภูมิภาคตามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด 


วันที่ 3 สิงหาคม 2542 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพิ่มอีก 2 ปี จากปีพ.ศ. 2538 - 2547 เป็นพ ศ. 2538 - 2549 โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ เพื่อการดำเนินงานครอบคลุมไปถึงปีพ.ศ. 2555 และอนุมัติให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลร่วมผลิต
แพทย์กับมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์หลักสูตร ปรีคลินิกใน 3 ปีแรกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์หลักสูตรคลินิกใน 3 ปีหลัง 


วันที่ 15 มิถุนายน 2547 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ชาวชนบทพ.ศ. 2547-2556 โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ตลอดโครงการ 3,807 คนและอนุมัติงบประมาณดำเนินการประเภทอุดหนุนทั่วไป300,000 บาทต่อคนต่อปีรวมทั้งสิ้น 6,853 ล้านบาท